dimarts, 14 de juny de 2016

L'ACCIÓ DE RESPONSABILITAT CONTRACTUAL COM A EINA PER RECLAMAR EL PAGAMENT D'ACTUACIONS MUSICALS

L'impagament d'actuacions pel contractant al·legant la inadequada prestació dels serveis o l'actuació defectuosa dels músics es pot combatre jurídicament a través de l'acció de responsabilitat contractual.

Com solem dir en terminologia musical, que els concerts "vagin grassos" no vol dir que automàticament s'eximeixi el contractant dels serveis musicals al pagament del preu pactat a través del contracte d'actuació o li suposi un dret de rebaixa sobre el mateix.

Tot i que és molt important admetre i assumir els errors o deficiències en les actuacions musicals pel propi interès dels músics en mantenir el "bolo" a futur, i és recomanable renegociar a la baixa el preu pactat sempre i quan aquests errors o deficiències siguin justificades i hi hagin hagut queixes per part de la organització o els organismes contractants, aquest motiu no és vàlid per justificar l'oferiment de quantitats ridícules en rebaixa del preu ni molt menys per justificar l'impagament de l'actuació.

Si sobre les negociacions prèvies no s'arriba a acord entre contractant i contractat i el primer es nega a abonar el preu de l'actuació, el grup musical té dret a exercir l'acció de responsabilitat contractual i exigir judicialment el compliment del contracte, i serà la part contrària qui haurà de provar la inadequada prestació dels serveis contractats per part dels músics o l'agrupació musical, cosa que l'experiència ens diu que és més complicat del que sembla a primera vista.

No és suficient amb aportar la declaració de testimonis assistents afirmant que el concert va anar malament de forma genèrica per considerar l'incompliment contractual com a greu, sinó que s'han de puntualitzar les deficiències concretes en què va incórrer l'actuació i a nivell musical s'acostuma a donar més valor probatori a les declaracions dels músics que a les del públic assistent, a no ser que acreditin un cert nivell d'estudis musicals.

Els requisits per poder-se apreciar l'excepció de contracte no complert o de contracte inadequadament complert no són senzills i la jurisprudència exigeix que el defecte o defectes que s'invoquen siguin de certa importància i transcendència en relació amb la finalitat perseguida, fent l'objecte del contracte impropi per satisfer l'interès del contractant.

És important recalcar també que en la mateixa acció de responsabilitat contractual es pot demanar la indemnització de danys i perjudicis causats pel contractant al grup musical sempre i quan l'incompliment del primer hagi incorregut en dol, negligència o morositat d'acord amb els arts. 1101 i 1108 del Codi Civil, així com els interessos moratoris des de que es dicta la sentència de primera instància i les costes judicials en el cas que s'estimi íntegrament la demanda presentada pels músics o agrupació musical.

En resum, que no hem de ser els músics els que ens hem d'abaixar sempre els pantalons perquè legalment tenim els mecanismes al nostre abast per combatre les pressions abusives a què es sotmet tot sovint el nostre col·lectiu per part dels organismes contractants. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada